باعدارلاما كەسكىندەر قاتارى«جالپى كەسكىن 2169 دانا»

ۋاقىتىنا قاراي | كورىلىمىنە قاراي | تانىستىرىلۋىنا قاراي

باعدارلاما كەسكىندەر بۇل ايلىق قاتارى
باعدارلاما كەسكىندەر بۇل اپتالىق قاتارى