ايتىس كەسكىندەر قاتارى«جالپى كەسكىن 237 دانا»

ۋاقىتىنا قاراي | كورىلىمىنە قاراي | تانىستىرىلۋىنا قاراي

ايتىس كەسكىندەر بۇل ايلىق قاتارى