حابار-وشارلار قاتارى«جالپى كەسكىن 7221 دانا»

ۋاقىتىنا قاراي | كورىلىمىنە قاراي | تانىستىرىلۋىنا قاراي

حابار-وشارلار بۇل ايلىق قاتارى
حابار-وشارلار بۇل اپتالىق قاتارى